تحلیل المان محدود تنش زدایی ارتعاشی

ارسال شده در: مقالات | 0

در این مقاله از یک مدل المان محدود برای شبیه‌سازی عملیات تنش‌گیری استفاده شده و اثر فرکانس، دامنه و مدت زمان ارتعاش اعمال شده بررسی شده است. این تحقیق نشان می‌دهد در فرکانس‌های نزدیک به فرکانس رزونانس قطعات، به دامنه ارتعاش کوچک‌تری برای دستیابی به نتیجه مشابه نیاز است.

دریافت مقاله