تحلیل المان محدود تنش زدایی ارتعاشی

ارسال شده در: مقالات | 0

در این مقاله از یک مدل المان محدود برای شبیه‌سازی عملیات تنش‌گیری استفاده شده و اثر فرکانس، دامنه و مدت زمان ارتعاش اعمال شده بررسی شده است. این تحقیق نشان می‌دهد در فرکانس‌های نزدیک به فرکانس رزونانس قطعات، به دامنه … ادامه مطلب

مقایسه تنش زدایی ارتعاشی و حرارتی

ارسال شده در: مقالات | 0

هدف این مقاله، تعریف تنش‌گیری ارتعاشی، ارائه مبانی تئوری این روش، فرآیند اجرایی آن و وضعیت فعلی این حوزه در صنعت می باشد. در این مقاله همچنین نتایج تجربی مقایسه تنش‌گیری حرارتی و ارتعاشی آورده شده است. در این آزمایش، … ادامه مطلب

بررسی کارآیی تنش زدایی ارتعاشی با استفاده از روش سوراخ‌زنی

ارسال شده در: مقالات | 0

در این مقاله، میزان کارآیی تنش‌گیری ارتعاشی با اندازه‌گیری میزان تنش پسماند در قطعه قبل و بعد از فرآیند تنش‌گیری بررسی شده است. روش بکار رفته در این مقاله، سوراخ‌زنی اصلاح شده و کرنش سنج‌های استفاده شده از انواع سه … ادامه مطلب